Ga naar de inhoud

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door ICAF en hoewel we ernaar streven om alle informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u op dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van het ICAF vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden uitgedrukt.

Alles wordt in het werk gesteld om de website soepel te laten werken. ICAF neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.